K zajištění relevantního obsahu reklamních polí a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies. Další informace
JOOLA

Informace k podávání žádostí o státní podporu (dotaci) na provoz a údržbu na rok 2015 pro TJ/SK

Stáhnout soubor - Tabulka k vyúčtování PIV. – provoz a údržba

Pro rok 2015 je opět vypsán program IVÚdržba a provoz sportovních zařízení TJ/SK. O státní podporu z tohoto programu nemohou TJ/SK (koneční příjemci) žádat přímo MŠMT, mohou ale svoji žádost podat prostřednictvím sportovního svazu (ČAST).


Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení TJ/SK 2015

Obsahové zaměření:

1. Podpora udržování a provozování sportovních zařízení ve vlastnictví, výpůjčce, dle zvláštních právních předpisů[1] [2]nebo dlouhodobém nájmu NNO2. Sportovním zařízením se rozumí objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.

2. Podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní činnosti ve vlastnictví, nebo dlouhodobém nájmu NNO1,2.

3. Podpora udržování a provozování sportovních zařízení sloužících přípravě reprezentantů a sportovních talentů ve vlastnictví, výpůjčce, dle zvláštních právních předpisů nebo dlouhodobém nájmu NNO

Specifické vymezení:

a) Podpora je neinvestičního charakteru. Z tohoto důvodu nelze zaměňovat za investiční projekt, který má vazbu na zvyšování hodnoty majetku.

b) Žadatelem je NNO:

  • národní sportovní svaz s celostátní působností (dále jen „sportovní svaz“),
  • NNO – spolek s celostátní působností (např. ČOS, ČUS, KČT, SSSČR apod.) pouze s účelovým vymezením:

◦     TJ/SK jako vlastníci a dlouhodobí pronajímatelé (min. 10 let) sportovních zařízení s víceúčelovým zaměřením (s více sporty – víceúčelové haly, areály apod.), vč. vlastnictví spolku, jen prostřednictvím spolku s celostátní působností – ústředí, pouze u Programu IV.

◦     podpora organizace spolku s celostátní působností.

c) Každý žadatel dotace musí podat žádost, dle stanovených podmínek s přehledem konečných příjemců v elektronické podobě, viz tabulka k žádosti.

d) Smlouva o dlouhodobém pronájmu nesmí být uzavřena s podnikatelským, obchodním subjektem, či fyzickou osobou.

e) Upozornění pro konečné žadatele:

  • Požadavek pouze do výše 60 % celkové hodnoty majetku sport. zařízení v tis. Kč (60% není 60,1%, atp).
  • Dotace se poskytují max. do výše 70 % rozpočt. nákladů se spoluúčastí min. 30 %.
  • Vyplnit údaj hodnoty majetku z účetní dokumentace v tis. Kč, nikoliv odhad.
  • Údaj o vlastnictví, výpůjčce, dlouhodobém nájmu (min. na 10 let) – doklad o výpisu, list vlastníka, souhlas vlastníka u dlouhodobého pronájmu. Sportovní zařízení nesmí být zatíženo zástavním právem. Za tyto údaje zodpovídá žadatel – konečný příjemce.
  • Do tabulky vyplnit údaj o členské základně a vybraných příspěvcích u konečných příjemců.
  • Koneční příjemci nemohou podávat žádost samostatně, ani duplicitně.
  • Státní podporu lze poskytnout pouze akceptovaným konečným příjemcům, které schválilo MŠMT. Seznam akceptovaných příjemců je přiložen k Rozhodnutí.
  • Za přerozdělení finančních prostředků uvedeným příjemcům zodpovídá žadatel (ČAST)

TJ/SK (koneční příjemci) vyplňují pouze tabulku, není nutné vyplňovat žádost. Vyplněnou tabulku je možné zasílat do 19.9.2014 na sekretariát ČAST (ctta@cuscz.cz; jan.brothanek@ping-pong.cz).

 Děkujeme za spolupráci.

                                                                                                                    VV ČAST

 

[1] §59 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a §1 zákona č. 1/2007 Sb., kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České rep.

[2] zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb