K zajištění relevantního obsahu reklamních polí a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies. Další informace
JOOLA

Příjem žádostí o dotaci na provoz a údržbu pro rok 2016

Stáhnout soubor - Informace k podávání žádostí o dotace na provoz a údržbu 2016
Stáhnout soubor - Žádost o zařazení do dotačního programu IV na provoz a údržbu pro rok 2016
Stáhnout soubor - Prohlášení k nemovitosti – dotace na provoz a údržbu 2016

Termín příjmu žádostí je prodloužen do 7.10.2015.

I pro kalendářní rok 2016 bude možné žádat a čerpat finanční prostředky z Programu MŠMT č.IV – Údržba a provoz sportovních zařízení prostřednictvím České asociace stolního tenisu.

Na případné zájemce se ČAST obrací s výzvou o vyplnění přiložené žádosti a prohlášení o sportovním zařízení a jejich odeslání v tištěné formě k rukám Jana Brothánka (jan.brothanek@ping-pong.cz). Žádost i prohlášení je nezbytné doručit nejpozději do 7.října 2015.

V případě oddílů stolního tenisu, vyvíjejících činnost v rámci TJ/SK s více sportovními odvětvími je nutno, aby se vedení TJ/SK rozhodlo, zda podá žádost prostřednictvím ČAST. Ve své žádosti musí TJ/SK uvést údaje o členské základně a členských příspěvcích za všechna provozovaná sportovní odvětví. Žádost nesmí být podána duplicitně jednou TJ/SK přes více sportovních svazů. Nastane-li tato skutečnost, bude příslušná TJ/SK automaticky vyřazena Ministerstvem z tohoto dotačního programu.

Všichni žadatelé přiloží k vyplněné žádosti vyplněné prohlášení o sportovním zařízení podepsané oprávněnou osobou. V prohlášení uvedou pouze ty nemovitosti, na jejichž provoz a údržbu požadují příspěvek poskytnout. V případech, kdy došlo proti předcházejícímu období ke změně účetního ocenění, připojí žadatelé stručné vysvětlení změny. V případě, kdy je právním titulem užívání sportoviště nájem či výpůjčka, je nutno doložit, že nájem či výpůjčka jsou sjednány minimálně na dobu do 31. prosince 2026, pokud toto žadatel nedoložil již v rámci předcházejících žádostí.

Důrazně všem zájemcům doporučujeme seznámit se s podmínkami Programu IV po jejich zveřejnění na www.msmt.cz. Zároveň doporučujeme všem žadatelům, aby důkladně prověřili vlastnické vztahy a označení nemovitostí. Zkušenosti z poslední doby totiž ukazují, že katastrální úřady provádí změny v označování nemovitostí i z důvodu digitalizace katastrálních map bez toho, že vlastníka o změně informovali.

Poskytnutí příspěvku pro rok 2016 je u žadatelů, kteří obdrželi příspěvek v roce 2015, podmíněno včasným a úplným splněním všech povinností, ke kterým se ve Smlouvě o poskytnutí a podmínkách vyúčtování finančních prostředků neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na údržbu a provoz sportovních zařízení na rok 2015 zavázali.

V Praze dne 2.9.2015