K zajištění relevantního obsahu reklamních polí a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies. Další informace
JOOLA

Příjem žádostí o dotaci na provoz a údržbu pro rok 2017

Stáhnout soubor - Prohlášení o sportovním zařízení
Stáhnout soubor - Žádost o zařazení do programu IV 2017

I pro kalendářní rok 2017 bude možné žádat a čerpat finanční prostředky z Programu MŠMT č.IV – Údržba a provoz sportovních zařízení prostřednictvím České asociace stolního tenisu. Termín podání žádostí je 23.11.2016.

MŠMT zveřejnilo dotační programy pro rok 2017 dne 31.10.2016.

Na případné zájemce se ČAST obrací s výzvou o vyplnění přiložené žádosti a prohlášení o sportovním zařízení a jejich odeslání v tištěné formě (PDF) k rukám Jana Brothánka (jan.brothanek@ping-pong.cz) a také poštou na adresu ČAST, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Žádost i prohlášení je nezbytné doručit nejpozději do 23.listopadu 2016.

V případě oddílů stolního tenisu, vyvíjejících činnost v rámci TJ/SK s více sportovními odvětvími je nutno, aby se vedení TJ/SK rozhodlo, zda podá žádost prostřednictvím ČAST. Ve své žádosti musí TJ/SK uvést údaje o členské základně za všechna provozovaná sportovní odvětví a ročních členských příspěvcích (min. 100 Kč/osoba mládeže a 500 Kč/dospělá osoba). Žádost nesmí být podána duplicitně jednou TJ/SK přes více sportovních svazů příp. střešních organizací. Nastane-li tato skutečnost, bude příslušná TJ/SK automaticky vyřazena MŠMT z tohoto dotačního programu.

Všichni žadatelé přiloží k vyplněné žádosti vyplněné prohlášení o sportovním zařízení podepsané oprávněnou osobou. V prohlášení uvedou pouze ty nemovitosti, na jejichž provoz a údržbu požadují příspěvek poskytnout. V případech, kdy došlo proti předcházejícímu období ke změně účetního ocenění, připojí žadatelé stručné vysvětlení změny. V případě, kdy je právním titulem užívání sportoviště nájem, je nutno doložit, že nájem je sjednán minimálně na dobu do 31. prosince 2018.

Důrazně všem zájemcům doporučujeme seznámit se s podmínkami Programu IV na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/uploads/Neinvesticni_dotacni_programy.PDF. Zároveň doporučujeme všem žadatelům, aby důkladně prověřili vlastnické vztahy a označení nemovitostí. Zkušenosti z poslední doby totiž ukazují, že katastrální úřady provádí změny v označování nemovitostí i z důvodu digitalizace katastrálních map bez toho, že vlastníka o změně informovali.

Poskytnutí příspěvku pro rok 2017 je u žadatelů, kteří obdrželi příspěvek v roce 2016, podmíněno včasným a úplným splněním všech povinností, ke kterým se ve Smlouvě o poskytnutí a podmínkách vyúčtování finančních prostředků neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na údržbu a provoz sportovních zařízení na rok 2016 zavázali.